กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวจิราพร มันกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
รักษาราชแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ติดต่อ โทร.087-2496591

นางสาวพิชญ์สินี ยศวิไล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวธนัชพร แสงอรุณ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาววิภาวรรณ ทรงศีล
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจารุวรรณ แสงอรุณ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางประทุม ศิริกันชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุกัญญา ดุษฎี
ผู้ดูแลเด็ก
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ