กองคลัง

นางสุรักษา หวานสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ติดต่อ โทร.089-2851388

นางสาวกิ่งแก้ว จรจังหรีด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางมณีรัตน์ วันทอง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวงามเพ็ญ แซงตะคุ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสมพิศ พลตื้อ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาววาณี ชิตสระน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสุภาภรณ์ เทียมตะขบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ