กองช่าง

นายสุขสันต์ ยังสุขเกษม
ผู้อำนวยการกองช่าง
ติดต่อ โทร.081-7307935

นายอลงกร บัวชัย
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายสัญญา เฉียงจะโปะ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นางสาววราลักษณ์ กรุงแสนเมือง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายผดุงศักดิ์ พรธนสาร
พนักงานจ้างทั่วไป
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ