คณะผู้บริหาร

นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ
นายก อบต.ภูหลวง
เบอร์โทร. 064-7890451

นายสมาน นาคเกษม
รองนายก อบต.ภูหลวง
เบอร์โทร. 064-0897597
นายพีรพล งอนกิ่ง
รองนายก อบต.ภูหลวง
เบอร์โทร. 086-2567610

นางสาวชลลัดดา แสงอรุณ
เลขานุการนายก อบต.ภูหลวง
เบอร์โทร. 062-6945623
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ