ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

...

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงขอให้เจ้าของผู้ครอบครอง ผู้ทำประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลภูหลวง ได้ตรวจสอบรายละเอียดข้างต้นตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามแนบท้ายประกาศข้างต้นนี้

ไฟล์