มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลภูหลวง

มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลภูหลวง

...

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
????นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ???? นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง มอบหมายให้ นายสมาน นาคเกษม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองส่งเสรมิการเกษตร ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่อบต.ภูหลวง ได้ออกเยี่ยมและมอบแพมเพิส ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ในความดูแลของศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลภูหลวง