วิสัยทัศน์/พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นอยู่และความมุ่งมั่น ทิศทาง จุดยืน ที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางร่วมกันของประชาชนในท้องถิ่น องค์กรทุกองค์กร ทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาตำบลภูหลวง เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาอำเภอปักธงชัย และจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา ดังนี้

น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ผนวกเศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
ก้าวไกลการบริหารจัดการบ้านเมืองได้ดียิ่ง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
วิถีชีวิตและประเพณีชาวพุทธ สงบสุขแดนธรรมะ

   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ