สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

     องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้ต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลภูหลวง ไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง เป็นลำดับที่ 1032 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงมีเขตตามเขตตำบล ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ยกเว้นส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลที่มีอยู่ในตำบลนั้น กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าฝ่ายบริหารของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันวินิจฉัย

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

     องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอปักธงชัย ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปักธงชัยประมาณ 16 กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 48 กิโลเมตร 

อาณาเขตติดต่อ  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง , อบต.งิ้ว,อบต.ตูม  อำเภอปักธงชัย  
ทิศใต้  ติดต่อกับ อบต.อุดมทรัพย์  อำเภอวังน้ำเขียว 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อบต.สระแกราช  อำเภอปักธงชัย  
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ เทศบาลลำนางแก้ว  อำเภอปักธงชัย

เนื้อที่

         องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 96 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 60,000 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.61 ของพื้นที่ทั้งอำเภอปักธงชัย 

   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ