สมาชิกสภา

นายสมัย ทรงศิล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
ส.อบต.หมู่ 6
เบอร์โทร.089-9482719

นายกังวาลย์ กินกิ่ง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
ส.อบต. หมู่ที่ 10
เบอร์โทร. 096-9094277
นายกิตติชัย วิเวกกิ่ง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
ส.อบต.หมู่ 5
เบอร์โทร. 063-0620356

นายอนนท์ แว่นกิ่ง
ส.อบต.หมู่ 1
เบอร์โทร.088-7145958
นายประนอม เฉียงสระน้อย
ส.อบต. หมู่ที่ 2
เบอร์โทร. 083-3813984
นางสำเริง ฉาบฉิมพลี
ส.อบต. หมู่ที่ 3
เบอร์โทร. 064-8468254

 นายตระกูล พึ่งภพ
ส.อบต. หมู่ที่ 4
เบอร์โทร. 062-1046648
นายอนุชัย ชิดตะขบ
ส.อบต. หมู่ที่ 7
เบอร์โทร. 086-2541500
นางอารยา พูนเกษม
ส.อบต. หมู่ที่ 8
เบอร์โทร. 063-0356428

นายพิณ พงษ์จะโปะ
 ส.อบต.หมู่ 9
เบอร์โทร. 081-0640042

   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ