สำนักปลัด

นางสุรักษา หวานสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-2851388

นางสาวจิราพร มันกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวศิริลักษณ์ กับกระโทก นางสาวพรพรรณ แสงมณี นายสุนทร ศิริภาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวจินตนา โคกเกษม นางกุสุมา บุญเฮ้า นายพัฒถรศักดิ์ ราชู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางณัฐชยา ประทุมนาค นายชัยวัส ฮมภิรมย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายปฐมพงษ์ ทิพยเนตร นางสาวนิศาชล ทิพยเนตร นายนิวัฒน์ สินเธาว์
ยาม คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์

นายฉัตรธวัช วันกิ่ง
คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพฯ)
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ