หัวหน้าส่วนราชการ

( ว่าง )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง/ต้น)

นางสาวจิราพร มันกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) รักษาราชแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ติดต่อ โทร.087-2496591
นางสุรักษา หวานสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ติดต่อ โทร.089-2851388
นายสุขสันต์ ยังสุขเกษม
ผู้อำนวยการกองช่าง
ติดต่อ โทร.081-7307935

นายสุวิทย์ ทับลา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)
ติดต่อ โทร.081-5675799   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ