ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุม คกก.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ภูหลวง

วันที่  25  ตุลาคม  2559  เวลา 10.00 น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ภูหลวง  เพื่อติดตามและประเมินผลแผนฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน  15  วัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 25-10-2016 11:07:03


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology