ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ภูหลวง

วันที่  25  ตุลาคม  2559  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ภูหลวง เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561-2564 แผนการดำเนินงานประจำปี 2560  และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2559  ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 25-10-2016 16:28:16


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology