ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

อบต.ภูหลวง จัดกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอปักธงชัย

วันที่  26  พฤษภาคม  2558  องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ร่วมกับอำเภอปักธงชัย จัดกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชนในส่วนงานที่เกียวข้องกับงานบริการ ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ีที่ 3 ตำบลภูหลวง  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยงานพัฒนาชุมชน อบต.ภูหลวง ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนารายได้ ให้กับประชาชนที่สนใจด้วย โดยมีการเชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่  น้ำยาล้งจาน ฯลฯType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 04-06-2015 14:51:26


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology