ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการโดยใช้หลัก 3 อ.

งานกองทนุหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง  จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการโดยใช้หลัก 3 อ. (อาหาร  ออกกำลังกาย  อารมณ์)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  

1. เพื่อให้ผู้พิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยญาติหรือผู้ดูแล

2. เพื่อให้้ญาติหรือผู้ดูแลมีความรู้และทักษะในการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ

3. เพื่อให้แกนนำผู้พิการีความรู้ในสิทธิของตน

4. เพื่อให้ญาติผละผู้ดูแลผู้พิการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ

5. เพื่อพัฒนาระบบบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ

6. เพื่อให้ผู้พิการมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 16-09-2015 15:26:28


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology