ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยการเต้นแอโรบิค

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ภูหลวง *ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยการเต้นแอโรบิต ภายในตำบลภูหลวง โดยดำเนินการ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบอแดง  บ่้านหนองกก  บ้านโนนแดง หนองหว้า  บ้านหลุมเงิน  บ้านห้วยแก้ว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างสุขภาพกาย,สุขภาพใจ

2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3. ห่างไกลยาเสพติด

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 16-09-2015 15:43:45


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology