ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการบูรณาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนฯ

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 งานสาธารณสุุขฯ ดำเนินโครงการบูรณาการมีส่่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนหรือธรรมนูญสุุขภาพ เพื่อการหนุนเสริมการบริหารจัดการกองทุนหลักประสันสุุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย  ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับ รพ.สต.หนองนกเขียน  ต.ภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 20-08-2018 10:46:02


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology