ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมคระกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง  เพื่อ คัดเลือกประธานคณะกรรมการฯ .พิจารณา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ และพิจารณาทบทวนซักซ้อมแนวทาง กำหนดกรอบแนวทาง วิธีการ ขอบเขต รายละเอียดของการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปี 2562 Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 26-10-2018 12:06:22


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology