ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการประชาสัมพันธ์ฯ อบต.สัญจร ปี งปม.62 หมู่ 1,2

วันที่ 14 พ.ค. 62 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักปลัด  ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ อบต. (อบต.สัญจร)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ บ้านโนนแดง หมู่ 1 และบ้านหนองนกเขียน หมู่ 2  เพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการประชาชน  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  และเป็นการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 17-05-2019 09:58:33


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology