ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการประชาสัมพันธ์ฯ อบต.สัญจร ปี งปม.62 หมู่ 3,4

วันที่  15 พ.ค. 62 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ของ อบต. (อบต.สัญจร) ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 3 และบ้านปอแดง หมู่ 4 เพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการประชาชน  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเป็นการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ อบต.ภูหลวง ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.ภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 17-05-2019 10:34:47


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology