ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ

วันที่  25  ธันวาคม  2562  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักปลัด  ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผลแผนฯ เพื่อแจ้งเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนฯ และพิจารณาติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  , พิจารณาการติดตามประเมินผลแอผนพัฒนา อบต.ภูหลวง ประจำปี 2562 รอบที่ 2 เดือน ธันวาคม 2562Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 02-01-2020 14:27:01


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology