ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักปลัด  ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธาน และเลขาคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ภูหลวง  พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผน อบต.ภูหลวง ประจำปี 2563 และ พิจารณาทบทวนซักซ้อมแนวทางการกำหนดกรอบแนวทาง วิธีการ ขอบเบขรายละเเอียดของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 26-11-2020 10:43:34


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology