ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปี งปม.2564

วันที่ 11-13  พฤศจิกายน 2563  อบต.ภูหลวง  จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงาน  ลูกจ้าง  สมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ จังหวัดน่าน  แพร่  และจังหวัดพิษณุโลก  เพือ่เสริมสร้างทักษะความรู้  ความสามารถด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาท้องถิ่นต่อไปType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 30-12-2020 12:16:36


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology