ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่นฯ

ตามที่องค์การสหประชาชาตื (United Nations : UN) กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corroption Day) อบต.ภูหลวง จัดกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ  ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่่างซื่อสัตย์  สุจริต  Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 23-03-2021 10:05:50


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology