ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันฯ

ผู้ออกตรวจติดตามคณะที่ 4 ประกอบด้วยนางอัจฉรา  แสวงผล  ผอ.กองช่าง , นางสาวศิริลักษณ์  กับกระโทก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ , นางกุสุมา บุญเฮ้า  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ . นายกมล  ธนพงศ์พันธ์ุุ นายช่างโยธาอาวุโส และ นางณัฐชยา  ปรุะทุมนาค  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ลงพื้นที่โรงเรียนหนองนกเขียนส่่ามัคคี  เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันฯ สำหรับเด็กนักเรียนType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 22-06-2021 14:44:14


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology