ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประชุมประชาคมระดับตำบลฯ ประจำปีงบประมาณ 2565
 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565
 - โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต.ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology