ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2564
 - รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2564
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology