ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

รายงานการประชุมสภา

หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565
 - รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565
 - รายงานการประชุมสภา อบต.ภูหลวง (ครั้งแรก)
 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่่ 2/2564
 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่่ 1/2564
 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่่ 1/2564
 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1/2564
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology