ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

การบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพฯ) รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology