ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ่ร่างประกาศและเอกสารโครงการถนน คสล.สายหนองนกทา หมู่ 10
 - ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองนกทา หมู่ 10 - บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 3ฯ
 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองนกทา ม.10 (e-bidding)
 - ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองนกทา หมู่ที่ 10- บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3ฯ
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลงระบบ egp) ประจำไตรมาสที่ 3
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน มิถุนายน 2566
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน เมษายน 2566
 - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรัพย์เจริญ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 2ฯ
 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลงระบบ egp) ประจำไตรมาสที่ 2
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยประปา หมู่ 4
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยครูจันทา ระวังกิ่ง หมู่ 1
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน สายสวนสมบัติพ่อ - บุบง หมู่ 7
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเกษตรพัฒนา หมู่ 7
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลงระบบ egp) ประจำไตรมาสที่ 1
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 3 เชื่อมต่อบ้านหนองขอน ตำบลสุขเกษมฯ
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยแก้ว หมู่ 9
 - ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกระทุ่ม ม.3 เชื่อมต่อบ้านหนองขอน ต.สุขเกษม (แบบ บก.01)
 - ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยแก้ว ม.9 (แบบ บก.01)
 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลง egp) ประจำไตรมาสที่ 4
 - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายดงกระทิง หมู่ 2 ตำบลภูหลวง
 - ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายดงกระทิง (e-bidding) หมู่ที่ 2
 - ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีต สายดงกระทิง หมู่ 2 (แบบ บก.01)
 - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายกลางหมู่บ้าน บ้านห้วยแก้ว หมู่ 9
 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
 - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.คุ้ม 2 หรรษาโนนสวรรค์ถึงป่าช้าเก่า บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10
 - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเต่าหาย บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 3
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ไม่ลงระบบ egp) ประจำไตรมาสที่ 3
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
 - ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแคปซิล ซอยทรัพย์สาธารณะฯ หมู่ 8
 - ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแคปซิล สายแยกทางหลวง หมายเลข 304-มหาปชาบดี หมู่ 7
 - ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยพาดไพบูลย์) บ้านโนนแดง หมู่ 1
 - ประกาศผุ้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกลางหมู่บ้านถึงคุ้มโนนดู่ หมู่ 9
 - ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยปัญญาพาเพลิน หมู่ 3
 - ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยทรัพย์เจริญ หมู่ 2 ถึงคุ้มโนนดู่ หมู่9
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยปัญญาพาเพลิน หมู่ 3
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยทรัพย์เจริญ หมู่ 2 ถึงคุ้มโนนดู่ หมู่ 9
 - ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกลางหมู่บ้าน ถึงคุ้มโนนดู่ หมู่ 9
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยปัญญาพาเพลิน หมู่ 3
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยทรัพย์เจริญ หมู่ 2 ถึงคุ้มโนนดู่ หมู่ 9
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนผู้เสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกลางหมู่บ้าน ถึงคุ้มโนนดู่ หมู่ 9
 - Hwkwr
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ไม่ลงระบบ egp) ประจำไตรมาสที่ 2
 - ประกาศรายงานผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ประจำปี 2564
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ไม่ลงระบบ egp) ประจำไตรมาสที่ 1
 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2564 รอบ 2 เดือน กันยายน 2564
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ
 - ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านหนองหว้า ถึงสายบ้านหนองนกเขียนฯ ม.8-10
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลงระบบ egp) ไตรมาสที่ 4
 - ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาปอแดง หมู่ 4
 - ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มเย็น บ้านหนองกก หมู่ 7
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลงระบบ egp) ไตรมาสที่ 3
 - ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ 5
 - ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยบาดาลฝั่งขวา หมู่ 10
 - ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานโครงการก่อสร้าง
 - รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2564
 - ประกาศผุู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลง egp) ไตรมาสที่ 2
 - ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ไปสายดงกระทิง) หมู่ 2
 - ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยหนองนกทา หมู่ 10
 - ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยหนองนกทา หมู่ 10 และโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (สายดงกระทิง) หมู่ 2
 - ประกาศผู้ชนะงานซ่อมแซมถนนแยกสายครัวประนอม-ประปาบ้านปอแดง หมู่ 4
 - ประกาศผู้ชนะงานซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยหน้าหมวดการทางหลวงหลุมเงิน หมู่ 5
 - ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัด-หมู่ 2) บ้านหนองนกเขียน หมู่ 10
 - ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์เจริญ บ้านหนองหว้า หมู่ 8
 - ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างเมรุ บ้านหนองหว้า หมู่ 8
 - ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานโครงการ ตามจ่ายขาดสะสม ปี 2564
 - ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานโครงการฯ ตามข้อบัญญัติ ปี 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 - ประชาสัมพันธ์สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 - ประชาสัมพันธ์สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลงระบบ egp) ไตรมาสที่ 1
 - ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายรอบหมู่บ้าน หมู่ 7
 - ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายประปาบ้านหลุมเงิน หมู่ 5
 - ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกซอยขึ้นเขาจมูกแขก หมู่ 5
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย.63
 - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง คก.ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ซอยทรัพย์เจริญ หมู่ 2
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกซอยทรัพย์เจริญ หมู่ 2
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลง egp) ไตรมาสที่ 4
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลง egp) ไตรมาสที่ 3
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต หมู่ 5
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต หมู่ 3
 - ประกาศ่ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 (e-bidding)
 - ประกาศประกวดราจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 (e-bidding) ครั้งที่ 2
 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (e-bidding) ครั้งที่ 2
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5
 - ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้ดจ้างฯ (ไม่ลงระบบ egp) ไตรมาสที่ 1
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปี 2563
 - ประช่าสัมพันธ์การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) จำนวน 1 คัน
 - ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ 4
 - ประชาสัมพันธ์การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไม่ผ่านระบบ egp ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2562)
 - ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 2 (ไม่ลงระบบ egp)
 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต บ้านปอแดง หมู่ที่ 4
 - ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหนองนกเขียน หมู่ 10
 - ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ 6
 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านโนนแดง หมู่ 1
 - เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสุขสมบูรณ์) หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแก้ว
 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยใหม่พัฒนา) หมู่ 7 บ้านหนองกก ต.ภูหลวง
 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยประปา) หมู่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม ต.ภูหลวง
 - ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัทส์ติกคอนกรีตจากสามแยกหน้าโรงเรียนถึงอนามัย บ้านหนองนกเขียน หมู่10
 - ประชาสัมพันธ์ราคากลางวัสดุก่อสร้างท่อ คสล.กับบ่อพัก
 - ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ 6
 - ประชาสัมพันธ์โครงการต่อเติมถนน คสล.หมู่ 10 บ้านหนองนกเขียน
 - ประชาสัมพันธ์โครงการต่อเติมถนน คสล.หมู่ 2 บ้านหนองนกเขียน
 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ 1
 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ 8
 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมเงิน หมู่ 5
 - ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลภูหลวง
 - เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 - การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อฉากกั้นห้องครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลาย องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
 - ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการย้ายถังประปาพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลภูหลวง
 - ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
 - ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลภูหลวง
 - ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมศาลากลางบ้านหมู่ 3
 - แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 3
 - แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 2
 - แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1
 - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2
 - ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเกลดถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 10
 - ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก หมู่ 9 บ้านห้วยแก้ว
 - ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก (จำนวน 3 จุด) หมู่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม
 - ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ 8
 - ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง(แบบ ปปช.1)
 - ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง(แบบ ปปช.1)
 - จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์