ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลงระบบ egp) ประจำไตรมาสที่ 1
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 3 เชื่อมต่อบ้านหนองขอน ตำบลสุขเกษมฯ
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยแก้ว หมู่ 9
 - ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกระทุ่ม ม.3 เชื่อมต่อบ้านหนองขอน ต.สุขเกษม (แบบ บก.01)
 - ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยแก้ว ม.9 (แบบ บก.01)
 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลง egp) ประจำไตรมาสที่ 4
 - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายดงกระทิง หมู่ 2 ตำบลภูหลวง
 - ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายดงกระทิง (e-bidding) หมู่ที่ 2
 - ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีต สายดงกระทิง หมู่ 2 (แบบ บก.01)
 - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายกลางหมู่บ้าน บ้านห้วยแก้ว หมู่ 9
 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
 - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.คุ้ม 2 หรรษาโนนสวรรค์ถึงป่าช้าเก่า บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10
 - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเต่าหาย บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 3
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ไม่ลงระบบ egp) ประจำไตรมาสที่ 3
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
 - ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแคปซิล ซอยทรัพย์สาธารณะฯ หมู่ 8
 - ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแคปซิล สายแยกทางหลวง หมายเลข 304-มหาปชาบดี หมู่ 7
 - ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยพาดไพบูลย์) บ้านโนนแดง หมู่ 1
 - ประกาศผุ้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกลางหมู่บ้านถึงคุ้มโนนดู่ หมู่ 9
 - ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยปัญญาพาเพลิน หมู่ 3
 - ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยทรัพย์เจริญ หมู่ 2 ถึงคุ้มโนนดู่ หมู่9
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยปัญญาพาเพลิน หมู่ 3
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยทรัพย์เจริญ หมู่ 2 ถึงคุ้มโนนดู่ หมู่ 9
 - ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกลางหมู่บ้าน ถึงคุ้มโนนดู่ หมู่ 9
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยปัญญาพาเพลิน หมู่ 3
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยทรัพย์เจริญ หมู่ 2 ถึงคุ้มโนนดู่ หมู่ 9
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนผู้เสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกลางหมู่บ้าน ถึงคุ้มโนนดู่ หมู่ 9
 - Hwkwr
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ไม่ลงระบบ egp) ประจำไตรมาสที่ 2
 - ประกาศรายงานผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ประจำปี 2564
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ไม่ลงระบบ egp) ประจำไตรมาสที่ 1
 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2564 รอบ 2 เดือน กันยายน 2564
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ
 - ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านหนองหว้า ถึงสายบ้านหนองนกเขียนฯ ม.8-10
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลงระบบ egp) ไตรมาสที่ 4
 - ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาปอแดง หมู่ 4
 - ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มเย็น บ้านหนองกก หมู่ 7
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลงระบบ egp) ไตรมาสที่ 3
 - ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ 5
 - ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยบาดาลฝั่งขวา หมู่ 10
 - ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานโครงการก่อสร้าง
 - รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2564
 - ประกาศผุู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลง egp) ไตรมาสที่ 2
 - ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ไปสายดงกระทิง) หมู่ 2
 - ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยหนองนกทา หมู่ 10
 - ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยหนองนกทา หมู่ 10 และโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (สายดงกระทิง) หมู่ 2
 - ประกาศผู้ชนะงานซ่อมแซมถนนแยกสายครัวประนอม-ประปาบ้านปอแดง หมู่ 4
 - ประกาศผู้ชนะงานซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยหน้าหมวดการทางหลวงหลุมเงิน หมู่ 5
 - ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัด-หมู่ 2) บ้านหนองนกเขียน หมู่ 10
 - ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์เจริญ บ้านหนองหว้า หมู่ 8
 - ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างเมรุ บ้านหนองหว้า หมู่ 8
 - ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานโครงการ ตามจ่ายขาดสะสม ปี 2564
 - ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานโครงการฯ ตามข้อบัญญัติ ปี 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 - ประชาสัมพันธ์สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 - ประชาสัมพันธ์สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลงระบบ egp) ไตรมาสที่ 1
 - ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายรอบหมู่บ้าน หมู่ 7
 - ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายประปาบ้านหลุมเงิน หมู่ 5
 - ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกซอยขึ้นเขาจมูกแขก หมู่ 5
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย.63
 - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง คก.ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ซอยทรัพย์เจริญ หมู่ 2
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกซอยทรัพย์เจริญ หมู่ 2
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลง egp) ไตรมาสที่ 4
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลง egp) ไตรมาสที่ 3
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต หมู่ 5
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต หมู่ 3
 - ประกาศ่ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 (e-bidding)
 - ประกาศประกวดราจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 (e-bidding) ครั้งที่ 2
 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (e-bidding) ครั้งที่ 2
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5
 - ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้ดจ้างฯ (ไม่ลงระบบ egp) ไตรมาสที่ 1
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปี 2563
 - ประช่าสัมพันธ์การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) จำนวน 1 คัน
 - ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ 4
 - ประชาสัมพันธ์การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไม่ผ่านระบบ egp ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2562)
 - ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 2 (ไม่ลงระบบ egp)
 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต บ้านปอแดง หมู่ที่ 4
 - ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหนองนกเขียน หมู่ 10
 - ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ 6
 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านโนนแดง หมู่ 1
 - เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสุขสมบูรณ์) หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแก้ว
 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยใหม่พัฒนา) หมู่ 7 บ้านหนองกก ต.ภูหลวง
 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยประปา) หมู่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม ต.ภูหลวง
 - ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัทส์ติกคอนกรีตจากสามแยกหน้าโรงเรียนถึงอนามัย บ้านหนองนกเขียน หมู่10
 - ประชาสัมพันธ์ราคากลางวัสดุก่อสร้างท่อ คสล.กับบ่อพัก
 - ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ 6
 - ประชาสัมพันธ์โครงการต่อเติมถนน คสล.หมู่ 10 บ้านหนองนกเขียน
 - ประชาสัมพันธ์โครงการต่อเติมถนน คสล.หมู่ 2 บ้านหนองนกเขียน
 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ 1
 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ 8
 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมเงิน หมู่ 5
 - ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลภูหลวง
 - เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 - การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อฉากกั้นห้องครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลาย องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
 - ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการย้ายถังประปาพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลภูหลวง
 - ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
 - ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลภูหลวง
 - ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมศาลากลางบ้านหมู่ 3
 - แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 3
 - แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 2
 - แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1
 - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2
 - ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเกลดถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 10
 - ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก หมู่ 9 บ้านห้วยแก้ว
 - ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก (จำนวน 3 จุด) หมู่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม
 - ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ 8
 - ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง(แบบ ปปช.1)
 - ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง(แบบ ปปช.1)
 - จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology