ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประกาสสอบราคา / ประกวดราคา

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกระทุ่ม ม.3 เชื่อมต่อบ้านหนองขอน ตำบลสุขเกษม
 - ประกาศประกวดราคาขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ม.9
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2 - หมู่ 3 ตำบลภูหลวง
 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 2 - บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3ฯ
 - ร่างประกาศโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองนกเขียน หมู่ 2
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกถนน 304 มหาปชาบดีเถรี ม.7 (e-bidding)
 - ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลภูหลวง
 - ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองห้วยทราย หมู่ที่ 5 บ้านหลุมเงิน ตำบลภูหลวง
 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม (e-bidding)
 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านหลุมเงิน (e-bidding)
 - ประช่าสัมพันธ์การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) จำนวน 1 คัน
 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองห้วยทราย บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลภูหลวง (ครั้งที่ 2)
 - ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองห้วยทราย บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ต.ภูหลวง
 - ประชาสัมพันธ์ราคากล่างโครงการก่อสรางฝายน้ำล้น คสล. คลองห้วยทราย ม.1 บ้านโนนแดง
 - ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัทส์ติก ม.10
 - ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกส์คอนกรีต หมู่ 10 ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันตามประกาศสอบราคาจัดซื้อรถกระเช้าฯ
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามประกาศสอบราคาจัดซื้อรถกระเช้าฯ
 - ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการสอบราคาซื้อรถเกษตรกรรม 4 ล้อ แบบติดเครนรถกระเช้า
 - ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อรถเกษตรกรรม 4 ล้อแบบติดเครนชุดกระเช้า
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology