ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อดาวน์โหลด
 - บันทึกข้อความแจ้ง เรื่อง การดเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2/2563
 - ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาข้าราชการฯ
 - ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนนตำบลฯ
 - ประกาศ เรื่อง ค่ากลางฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนระดับเงินเดือนฯ
 - ประกาศ เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลฯ
 - ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)
 - ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการย้ายพนักงานส่วนตำบลฯ
 - ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (การโอนและการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น)
 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561
 - ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology