ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หัวข้อดาวน์โหลด
 - กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 - กิจกรรมเชิดชูพนักงานฯ ประจำปี 2564
 - กิจกรรมเชิดชูพนักงานฯ ประจำปี 2563
 - การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
 - การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
 - ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 - ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 - ประกาศวัฒนธรรมองค์กรฯ
 - ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology