ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564
 - ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตฯ
 - แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
 - แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561-2564
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology