ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

แผนพัฒนาท้องถิ่น

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2566-2570)
 - แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5
 - แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4
 - แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3
 - แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
 - แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1
 - แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
 - แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2566-2570)
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology