ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

รายงานการเงิน

หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี 2564 ของ สตง.
 - รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 งบประมาณ 2564
 - รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ของ สตง.
 - รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563
 - รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
 - รายงานงบการเงินสะสมไตรมาสที่ 2
 - รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 2
 - รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 1
 - รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561
 - รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2559
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology