ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานแผนการดำเนินงาน ปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก
 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2564 รอบ 2 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2564
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564
 - รายงานติดตามการดำเนินงาน 6 เดือน รอบแรก ปี 63
 - รายงานการติดตามการดำเนินงาน ปี 2561
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology