ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก
 - รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม 2564
 - สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
 - รายงานผลการใช้จ่ายเงิน จากแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
 - รายงานผลการใช้จ่ายเงิน จากแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
 - รายงานผลการใช้จ่ายเงิน จากแผนการใช้จ่ายเงิน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563
 - สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
 - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 6 เดือน (ไตรมาสที่ 1/2563)
 - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 6 เดือน (ไตรมาสที่ 1/2562)
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology