ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.ภูหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ภูหลวง ประจำปี 2564
 - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ภูหลวง ประจำปี 2563
 - รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการเจ็ดวันอันตราย (ปีใหม่) พ.ศ.2564
 - รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 - รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน มกราคม 2564
 - รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 - รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ /โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2562
 - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน อบต.ภูหลวง ประจำปี 2562
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology