ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อดาวน์โหลด
 - สรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 - ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย.63
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology