ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือการจัดทำแผนฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
 - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ
 - คู่มืองานธุรการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
 - คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
 - คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวมยุบเลิก และเปลี่ยนที่ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
 - ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมิน
 - ผังขั้นตอนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
 - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผุู้สูงอายุ
 - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 - แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดเก็บภาษีป้าย
 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
 - คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
 - คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
 - คู่มือเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์
 - คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
 - คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 - คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology