ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 - รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2564
 - ประกาศ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 - รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2563
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology