ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 - แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 - แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในสังกัดฯ
 - ประกาศ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ อบต.ภูหลวง
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology