ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565-2568
 - แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
 - ประกาศ เรื่อง นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- พ.ศ.2566)
 - ประกาศ เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
 - ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 - ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology