ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี งปม.2565
 - กิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลฯ ประจำปี พ.ศ.2564
 - โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานฯ ประจำปี พ.ศ.2564
 - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน,ลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 - ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
 - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - ประกาศ เรื่อง ค่ากลางฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานฯ
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- พ.ศ.2566)
 - ใบกำหนดหน้าที่งาน (job description)
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology