Untitled Document
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ระเบียบและกฏหมาย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ตราสัญลักษณ์
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
 

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมไฟฟ้า


กรอกข้อมูลที่เป็นจริงของท่านในช่องว่าง
เรียน: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
คำนำหน้า :
ชื่อ-สกุล :
บ้านเลขที่ :
หมู่:
ตรอก/ซอย :
ถนน :
แขวง/ตำบล :
เขต/อำเภอ :
จังหวัด :
โทรศัพท์ :
แผนที่ตั้ง หรือภาพถ่ายสถานที่
ที่ต้องการรับบริการ :

 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology