Untitled Document
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ระเบียบและกฏหมาย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ตราสัญลักษณ์
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
 

แบบยืมครุภัณฑ์


กรอกข้อมูลที่เป็นจริงของท่านในช่องว่าง
เรียน: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
ข้าพเจ้า (ชื่อ - นามสกุล)
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล อำเภอ
จังหวัด
อีเมล์ โทรศัพท์
รายการครุภัณฑ์ที่ขอยืม **หมายเหตุ: หากมีช่องว่างให้เติม "-"
1.
จำนวน ชิ้น
2.
จำนวน ชิ้น
3.
จำนวน ชิ้น
4.
จำนวน ชิ้น

โปรดระบุวันที่ส่งคืน


หมายเหตุ: * โปรดคืนครุภัณฑ์ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชำรุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้หรือสูญหาย ข้าพเจ้า จะดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้ เป็นครุภัณฑ์ ประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม

เพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่ขัดข้องประการใด โปรดพิจารณาดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย

รหัสภาพ verification image, type it in the box


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology