ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง


โครงสร้างองค์กร
 
 กองช่าง
 
นายสุวิทย์ ทับลา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร (นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น) รักษาราชแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
ติดต่อ โทร.081-5675799
 
นายอลงกร บัวชัย
ผู้ช่วยช่างโยธา
 
นายสัญญา เฉียงจะโปะ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
นางสาววราลักษณ์ กรุงแสนเมือง
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายผดุงศักดิ์ พรธนสาร
พนักงานจ้างทั่วไป
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology