ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง


โครงสร้างองค์กร
 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางสาวจิราพร มันกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) รักษาราชแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ติดต่อ โทร.087-2496591
 
นางสาวพิชญ์สินี ยศวิไล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
นางสาววิภาวรรณ ทรงศีล
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวจารุวรรณ แสงอรุณ
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางประทุม ศิริกันชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวสุกัญญา ดุษฎี
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวธนัชพร แสงอรุณ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology