ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง


โครงสร้างองค์กร
 
 กองคลัง
 
นางสุรักษา หวานสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ติดต่อ โทร.089-2581388
 
นางสาวกิ่งแก้ว จรจังหรีด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นางสาวงามเพ็ญ แซงตะคุ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
นางมณีรัตน์ วันทอง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 
นางสมพิศ พลตื้อ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
นางสาววาณี ชิตสระน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสุภาภรณ์ เทียมตะขบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology